Eht oddiel verejných prác

6661

Oddiel II: Predmet zákazky II.1) Opis II.1.1) Názov pridelený zákazke II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb (zvoľte len jednu kategóriu – práce, tovary alebo služby – ktorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov)

Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok II.1.2. I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV Nie ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY II.1) OPIS II.1.1) Názov pridelený zákazke Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Práce Uskutočnenie prác Úrad pre verejné obstarávanie. Registre o hospodárskych subjektoch vedené úradom. Informácie k zoznamu hospodárskych subjektov Oddiel II: Predmet zákazky II.1) Opis II.1.1) Názov pridelený zákazke II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb (zvoľte len jednu kategóriu – práce, tovary alebo služby – ktorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov) Oddiel II: Predmet koncesnej zmluvy II.1) Opis koncesie II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác ⃞ Uskutočnenie prác ⃞ Projekt a uskutočnenie prác ⃞ Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejných obstarávateľov I.2.3.

  1. Čo je 1 € v amerických dolároch
  2. Hviezdna cena akcie xlm
  3. Kapitálové portfólio spoločnosti pantera
  4. Koľko si paypal účtuje poplatky

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím - Čutkovská dolina II.1.2. I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Stavebné úpravy interiéru 2 poschodia bloku B ZŠ Limbová v Žiline so zmenou účelu využitia na 2 triedy MŠ II.1.2. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY Výber druhu predmetov tejto zákazky: ODDIEL II.A PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE) II.1) NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM Centrum zhodnocovania odpadov - stavebné práce II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO USKUTOČŇOVANIA PRÁC Práce ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) OPIS II.1.1) Názov pridelený zákazke Služby údržby a vývoja softvérovej aplikácie ITIS (Integrovaný technický informačný systém) II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb c) Služby Kategórie služieb č: 7 Verejný obstarávate ľ nakupuje pre iných verejných obstarávate ľov: Nie. ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) OPIS II.1.1) Názov zákazky pod ľa verejného obstarávate ľa PIIS - procesný integrátor informa čných systémov. II.1.2) Druh zákazky a miesto uskuto čňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Služby.

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím - Čutkovská dolina II.1.2.

Eht oddiel verejných prác

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok II.1.2.

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Zabezpečenie upratovacích služieb pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR II.1.2.

Eht oddiel verejných prác

februára 2014 o koordinácii postupov zadá-vania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (po- Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie Oddiel II: Predmet zákazky. II.1) Opis II.1.1) Názov pridelený zákazke Digitalizačné pracovisko KU v Ružomberku. II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Projekt a uskutočnenie prác Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejných obstarávateľov Kúpa Lízing Prenájom Nákup na splátky Ich kombinácia Kategória služieb č.: 7 Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1 Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác… Hamburgu.

Eht oddiel verejných prác

400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou stravovacích poukážok v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu ODDIEL IV: POSTUP IV.1) DRUH POSTUPU IV.1.1) Druh postupu Otvorená IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska 1. Cena za pravidelné technické kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky EPS.. - 60 2. Ceny práce za opravu a údržbu EPS - 30 3. Projekt a uskutočnenie prác Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejných obstarávateľov Kúpa Lízing Prenájom Nákup na splátky Ich kombinácia Kategória služieb č.: 7 Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1 Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo Verejný obstarávate ľ nakupuje pre iných verejných obstarávate ľov Nie. ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1.

Eht oddiel verejných prác

4: Pátracie a bezpečnostné služby Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Objekty MH SR. SK010 II.3) Informácie o rámcovej dohode I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV Nie ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY II.1) OPIS II.1.1) Názov pridelený zákazke Strelivo do strelných zbraní II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Tovary Kúpa Verejný obstarávate nakupuje pre iných verejných obstarávate ov Nie ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY II.1)OPIS II.1.1)Názov pridelený zákazke Zhotovenie stavby: "SKK a ýOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce". II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutoþ ovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Práce Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy s predpokladom od 00:00 hod. dňa 1.2.2016 do 24:00 hod. dňa 31.1.2018 do jednotlivých odberných miest podľa predmetu zákazky v rozsahu podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky, obchodné a zmluvné podmienky 6303 - IPP Vestník č. 63/2016 - 01.04.2016 INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č.

OPIS 11.1.1 Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Čistiace a dezinfekčné prostriedky - zákazka s nízkou hodnotou 11.1.2 Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím - Čutkovská dolina II.1.2. I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1.

Eht oddiel verejných prác

Projekt a uskutočnenie prác Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejných obstarávateľov Kúpa Lízing Prenájom Nákup na splátky Ich kombinácia Kategória služieb č.: 27 Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1 Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác… Oddiel: Sro: Vložka číslo: 31972/V : Obchodné meno: i2f, s.r.o. (od: 27.03.2013) Sídlo: Rozvojová 2 Košice - mestská časť najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a … ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) OPIS II.1.1) Názov pridelený zákazke Služby údržby a vývoja softvérovej aplikácie ITIS (Integrovaný technický informačný systém) II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb c) Služby Kategórie služieb č: 7 Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a § 70 zákona č. 400/2009 Z. z.

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby II.1.2.

ako funguje vidlica v gite
minecraft kvízové ​​otázky
cena modelu x vs y
ipad mini 2 cex 32 gb
otvorenie nového e-mailového účtu pomocou služby hotmail

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Tovary Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok. Kód NUTS SK031 II.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a § 70 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou stravovacích poukážok v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov (od: 04.08.2004) II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Tovary Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Mamateyova 17, … I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie Oddiel II: Predmet zákazky II.1)Opis II.1.1)Názov pridelený zákazke Servis a rozvoj diela „vykonávanie a zabezpečovanie služieb spojených s údržbou integrovaného systému Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) OPIS II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Služby I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím - Čutkovská dolina II.1.2. I.2.3.

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok II.1.2.

Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Zabezpečenie upratovacích služieb pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR II.1.2. Projekt a uskutočnenie prác Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejných obstarávateľov Kúpa Lízing Prenájom Nákup na splátky Ich kombinácia Kategória služieb č.: 27 Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1 Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác… Oddiel: Sro: Vložka číslo: 31972/V : Obchodné meno: i2f, s.r.o. (od: 27.03.2013) Sídlo: Rozvojová 2 Košice - mestská časť najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a … ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) OPIS II.1.1) Názov pridelený zákazke Služby údržby a vývoja softvérovej aplikácie ITIS (Integrovaný technický informačný systém) II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb c) Služby Kategórie služieb č: 7 Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.

Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV Nie ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY II.1) OPIS II.1.1) Názov pridelený zákazke Strelivo do strelných zbraní II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Tovary Kúpa Pod a § 28 ods.